Visina zarade postavljenih lica Grada Šapca

0
1273
Visina zarade bez poreza i doprinosa
izabranih, imenovanih i postavljenih lica Grada Šapca

R.B.

Ime i prezime

Funkcija

avgust 2014.

1. Nebojša Zelenović

Gradonačelnik

101.409,36
2. Nemanja Pajić

Zamenik gradonačelnika

90.621,13
3. Dr Slobodan Mirković

Predsednik Skupštine nije u radnom odnosu

40.000,00
4. Zoran Bortić

Zamenik predsednika Skupštine

86.305,84
5. Sreten Radovanović

Zamenik predsednika skupštine

86.305,84

Članovi Gradskog veća

6. Jasminka Ristivojević 86.305,84
7. Slobodan Nikolić 86.305,84
8. Salko Karadarević 86.305,84
9. Ilona Janković 86.305,84
10. Petar Lončar 86.305,84
11. Vesna Živković 86.305,84
12. Dejan Terzić 86.305,84
13. Nataša Radovanović 86.305,84
14. Dušan Kostadinović 86.305,84
Članovi Gradskog veća van radnog odnosa
15. Zoran Čekić 20.000,00
16. Čedomir Jovanović 20.000,00
17. Sonja Bokun Đinić

Direktor Šabačke biblioteke

71.100,00
18. Marko Bingulac

Direktor Narodnog muzeja

52.509,00
19 Marica Vuletić

Direktor Predškolske ustanove

83.808,50
20. Zoran Karajić

Direktor Šabačkog pozorišta

62.133,00
JKP “Vodovod” Šabac
21. Direktor 86.305,00
22. Pomoćnik direktora 80.809,00
23. Tehnički rukovodilac 81.378,00
24. Finansijski rukovodilac 77.801,00
25. Rukovodilac pravne službe 76.275,00
.

JKP “Toplana” Šabac

26. Direktor 86.312,00
27. Šef odeljenja gasifikacije 63.232,00
28. Šef odeljenja grejanja 65.472,00
29. Finansijski rukovodilac 64.352,00
30. Rukovodilac pravne službe 63.232,00

JP za upravljanje građevinskim zemljištem

31. Direktor 86.249,00
32. Tehnički rukovodilac 66.485,00
33. Finansijski rukovodilac 67.183,00
34. Rukovodilac pravne službe 67.066,00

JKP “Stari grad” Šabac

35. Direktor 86.241,00
36. Pomoćnik direktora 74.999,00
37. Tehnički rukovodilac 63.681,00
38. Pomoćnik direktora 76.148,00
39. Rukovodilac pravne službe 62.931,00

JUP “Plan” Šabac

40. Direktor 86.241,00

JKP “Parking” Šabac

41. Direktor 80.991,00
42. Zamenik direktora 60.210,00
43. Tehnički rukovodilac 63.432.00
44. Finansijski rukovodilac 52.284,00
JSP “Stan” Šabac
45. Direktor 86.306,00
46. Zamenik direktora 75.253,00
47. Tehnički rukovodilac 61.600,00

JP “RTV” Šabac

48. Direktor 53.278,00
49. Zamenik direktora 37.898,00
50. Tehnički rukovodilac 30.880,00
51. Finansijski rukovodilac 37.998,00
52. Rukovodilac pravne službe 24.842,00

Sportski centar

53. Direktor 77.950,00

*Isplata zarada regulisana je Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama( sl.gl.RS br:34/01,62/06,116/08,92/11,99/11,10/13,55/13 I 99/14),a visina osnovica  je utvrđena Zaključkom Vlade Srbije o visini osnovice za isplatu plata izabranih I postavljenih lica I zaposlenih u organima autonomnih pokrajina I jedinicama lokalne samouprave I zaposlenih u javnim sluzbama.

** Isplata zarada zaposlenih u Javnim preduzećima regulisana je Uredbom o načinu i kontrole obračuna isplate zarada u Javnim preduzećima ( “Službeni glasnik RS”, br. 27/14)i uredbom o postupku privremene obustave prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave, odnosno prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica ( “Službeni glasnik 49/13”).